Dobra proza. Mocna poezja.
Żywa humanistyka.

Naszym priorytetem jest promowanie literatury wysokoartystycznej i wspieranie najwartościowszych poszukiwań badawczych z zakresu humanistyki. Dowiedz się o nas więcej.

Tekst jednolity uwzględniający zmiany statutu uchwalone w dniu 21.03.2014 roku

.

Postanowienia ogólne

§ 1.
Fundacja o nazwie Fundacja Oficyna 21, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Małgorzatę Staniewicz i Michała Stefańskiego, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Katarzynę Budner-Domańską, zastępcę Alicji Huziuk – notariusza w Warszawie, w dniu 24 lutego 2012 roku, za Repertorium nr 1554/2012, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
Terenem działalności Fundacji jest zarówno obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranica.

§ 3.
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.
Fundacja ustanowiona została na czas nieograniczony.

§ 5.
Fundacja może używać skróconej nazwy "Oficyna 21".

 

Cel i formy działania Fundacji

§ 6.
Celem Fundacji jest wspieranie kultury i sztuki oraz rozwoju badań naukowych z zakresu humanistyki.

§ 7.
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez:
- finansowanie i organizowanie projektów kulturalnych oraz badań naukowych z zakresu humanistyki;
- fundowanie stypendiów i wyjazdów zagranicznych dla twórców, działaczy na rzecz kultury oraz naukowców;
- finansowanie i organizowanie wszelkich imprez związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki oraz badań naukowych z zakresu humanistyki, w tym wystaw, koncertów, pokazów filmowych, spotkań, zjazdów i konferencji naukowych;
- działania wydawnicze upowszechniające wytwory kultury i sztuki oraz wyniki badań naukowych.

§ 8.
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Majątek i dochody Fundacji

§ 9.
Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 10.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 11.
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z krajowych i zagranicznych: darowizn, spadków i zapisów; subwencji osób prawnych, w tym podmiotów gospodarczych; dochodów ze zbiórek i imprez publicznych; dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

 

Zarząd Fundacji

§ 12.
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i ją reprezentuje.

§ 13.
1. Zarząd składa się z jednej osoby do pięciu osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji jest Michał Stefański.
3. Prezes Zarządu jest uprawniony do: powoływania członków Zarządu; odwoływania członków Zarządu; powoływania następnego Prezesa Zarządu.
4. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku: śmierci Członka Zarządu; pisemnej rezygnacji; odwołania z pełnienia funkcji.
5. W przypadku śmierci Prezesa Zarządu nowego Prezesa wyznaczają Fundatorzy.
6. Członkowie Zarządu swoje funkcje mogą pełnić w oparciu o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
7. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.
8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
9. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane i podpisane przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.

§ 14.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
- samodzielnie Prezes Zarządu;
- łącznie dwaj członkowie Zarządu.

 

Inne organy Fundacji

§ 15.
1. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji. W przypadku powołania Rady Fundacji będzie ona organem opiniującym i doradczym Fundacji.
2. Rada Fundacji będzie się składać z co najmniej dwóch członków, bez określenia ich maksymalnej liczby. Członkiem Rady Fundacji będzie mogła zostać osoba posiadająca uznany dorobek naukowy lub artystyczny.
3. Członkowie Rady Fundacji będą powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji. Skład pierwszej Rady Fundacji określą Fundatorzy.
4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa w przypadku: śmierci członka Rady Fundacji; pisemnej rezygnacji; odwołania z pełnienia funkcji.
5. Funkcje członków Rady Fundacji sprawowane będą społecznie, bez wynagrodzenia. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Fundacji może przyznać zwrot udokumentowanych wydatków, jeżeli zostaną one poniesione w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Fundacji.
6. Rada wybierze ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady będzie kierować pracami Rady oraz zwoływać i przewodniczyć posiedzeniom Rady.

§ 16.
Do zadań Rady Fundacji należeć będzie:
- wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
- opiniowanie i doradzanie w sprawach związanych z oceną artystyczną lub naukową projektów i planów Zarządu;
- inicjowanie działań Fundacji poprzez składanie projektów działań Zarządowi.

§ 17.
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadać muszą na posiedzeniach. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu zgłoszony na piśmie.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Rady Fundacji, pod warunkiem, że o terminie i miejscu posiedzenia zostali powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji za pomocą listów poleconych wysłanych na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Fundacji powinny być zaprotokołowane i podpisane przez Przewodniczącego posiedzenia.

 

Zmiany Statutu Fundacji

§ 18.
Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym o zmianie celów Fundacji, zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 19.
1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

 

Minister właściwy

§ 20.
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Postanowienia końcowe

§ 21.
Statut niniejszy staje się obowiązujący z chwilą rejestracji Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do pobrania:

 Statut Fundacji Oficyna 21

 • W <i>Głośnych historiach</i> zmyślenie goni zmyślenie, a szaleńczych pomysłów jest tyle, że śmiało wystarczyłoby ich na kilka wielkich powieści
 • <i>Adam Kłakocki i jego cienie</i> to przede wszystkim genialna przypowieść o przemijaniu i śmierci w białoruskich dekoracjach
 • <i>Ludzie szukają szczęścia...</i> dałoby się uznać za powieść stawiającą diagnozę współczesności
 • <i>Kto to jest ten Jan Olik?</i> przypomina bardzo Gombrowicza. Językiem - impulsywnym, niespokojnym, szyderczym - i ideą
 • Wiersze Bratkowskiego noszą w sobie niepowtarzalną energię, łączą potrzebę zaangażowania społecznego z prywatną refleksją
 • <i>Staś i Weronika</i> - tak mądrej i świetnie napisanej książki dla dzieci dawno nie czytałam
 • <i>To drugie światło</i> - tom to niecodzienny, zjawiskowy, do wielokrotnego czytania, smakowania i przytaczania
 • Karatkiewicz wyprzedził nie tylko Umberto Eco. W swojej antyewangelii pisze w taki sposób, że robi się i straszno, i śmieszno
 • Utwory Ratonia to krzyk rozpaczy i beznadziejność w szukaniu odzewu, który nigdy nie nadejdzie
 • <i>Rozmowa ze Spinozą</i> to błyskotliwa powieść młodego pisarza z Macedonii. To gotowy scenariusz filmowy
 • <i>Czasy kóz</i> to parabola bałkańskich losów. Trafna metafora, lecz także przepowiednia przyszłej tragedii półwyspu